ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  นำโดย
นางพจนีรมย์ รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี และ นายธนธรรม์ ลีหะไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี ได้นำเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ กลุ่ม
A จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูแปลงงานต้นแบบของ
นายอับดุลรอมัน อาบูเดร์ เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ซึ่งทำเกษตรผสมผสาน โดยปลูกมะนาว มะพร้าวน้ำหอม ตะไคร้ และเลี้ยงปลา เพื่อ
ส่งเสริมองค์ความรู้ ถ่ายทอดหลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และให้ความรู้เรื่องบัญชีรับ-จ่ายและบัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมากและจะได้นำไปพัฒนาแปลงเกษตรของตนเองต่อไป
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?