ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
ปี
2560 (ระดับจังหวัด)

        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล และนางสาวดวงรัตน์ เพ็ชรแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 (ระดับจังหวัด) โดยเป็นการประชุมร่วมกับ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและแนวทางการตรวจสอบ การพัฒนา และการส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ปี 2560 ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซี เอส ปัตตานี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?