ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 


โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก
 
และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน
แก่สมาชิกให้กับสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง  จำกัด

        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  โดยนางพจนีรมย์  รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  และนางสาวดวงรัตน์  เพชรแก้ว  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ดำเนินการโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกให้กับสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์  และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกด้านสินเชื่อ การรับฝากเงินและการถือหุ้น โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  44  คน  
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?