ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  (Field  Day)

      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) และการบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2560 
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5  บ้านกาฮง ตำบลปะกาฮะรัง  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยมีนายอำนวย ฤทธิชัย (ท่านเกษตรจังหวัดปัตตานี) เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day)  และการบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2560  
     และ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  หมู่ที่ 2 ตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย (นายอำเภอโคกโพธิ์) เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day)  และการบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2560 
      ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  นำโดยข้าราชการ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนจากการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่  พร้อมทั้งมอบสมุดบัญชีเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพต่อไป  ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและประชาชน จำนวนแต่ละอำเภอ  200 ราย
 รวมเป็น 400 ราย

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?