ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  (Field  Day)

      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) และการบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2560 
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านท่ามะนาว  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าข้าม  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  โดยมีว่าที่ร้อยตรีไพเจน  มากสุวรรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day)  และการบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2560  ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  นำโดยนางสาวฐิตินันท์  เหมือนพะวงศ์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนจากการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่  พร้อมทั้งมอบสมุดบัญชีเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพต่อไป  ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและประชาชน จำนวน  200 ราย 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?