ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 


"วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2560”

      วันที่ 7 มิถุนายน 2560  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยข้าราชการ พนักงานราชการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดนิทรรศการในงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2560” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มและส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน  โดยมีโรงเรียนในโครงการฯ , โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรอาหารกลางวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน  ร่วมกิจกรรม  มีการจัดแสดงนิทรรศการ  สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายลือชัย  เจริญทรัพย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ณ หัองประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?