ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ
และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

      เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยนางเบญจภรณ์ ทองแดง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม
กำกับมาตรฐานการบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในจังหวัดปัตตานี
โดยเข้าร่วมประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?