ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

แนะนำด้านการจัดทำบัญชี โครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน

       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  นำโดย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน” ให้แก่คณะกรรมการชุมชน ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีชุมชนและบัญชีกลุ่มสมาชิกชุมชน อำเภอสายบุรี จำนวน 16 ชุมชน 84 โครงการ ณ ห้องประชุมกแงทุนสวนยางอำเภอสายบุรี เพื่อให้การจัดทำบัญชีโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

      เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน” ให้แก่คณะกรรมการชุมชน ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีชุมชนและบัญชีกลุ่มสมาชิกชุมชน อำเภอกะพ้อ จำนวน 6 ชุมชน 14 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ เพื่อให้การจัดทำบัญชีโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?