ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 
จัดอบรม
" ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน"
 
        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ได้จัดอบรม " ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน"  ที่เข้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ในการวางระบบบัญชีและให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครู นักเรียน โรงเรียน เพื่อฝึกหัดให้เด็กรู้จักการคิดคำนวณเลข รู้จักวางแผนในการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี จะเป็นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
        โดยในโอกาสนี้
ท่านรองลือชัย   เจริญทรัพย์  เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้  มีจำนวน  98  โรงเรียน   วันที่  21-22  สิงหาคม  2560    โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี        

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?