ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
ของสหกรณ์การเกษตรปิยาราตา - นทพ. จำกัด

      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์เกษตรปิยาราตา - นทพ. จำกัด  พร้อมทั้งได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบการเงินและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ได้เข้าใจ ได้รับทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์  โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านปิยาราตา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?