ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้า”
ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันที่  2๒  มกราคม  256๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดยนางดวงเนตร ชูผล  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด  จัดอบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่   นักเรียน โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อ.มายอ จ.ปัตตานี   ในหลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ให้นักเรียนเป้าหมายจำนวน 40 คน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี  ให้นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย  ส่งเสริมวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการออมเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากการศึกษานับเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  ให้เกิด "ความรู้คู่คุณธรรม” เพราะกระบวนการเรียนรู้และการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยปลูกฝังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะช่วยให้เกิดความยั่งยืน มั่นคง และสมดุลในระยะยาว การติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ  จึงน้อมนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เข้าสู่หลักสูตรการจัดการศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยม หล่อหลอมพฤติกรรม และสร้างภูมิต้านทานที่เข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและเข้าถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย  


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?