ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

  สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้

    เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  256 เวลา 09.00 น.   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  นำโดย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี  สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ (สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน)  ณ. แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี  เพื่อให้การจัดทำบัญชีโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?