ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้า”
ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันที่  2  มกราคม  256๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย นางสาวพรทิพย์  พรหมสุวรรณ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด  จัดอบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่   นักเรียน โรงเรียนบ้านกูวิง  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี   ในหลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ให้นักเรียนเป้าหมายจำนวน 4๒ คน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี  ให้นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย  ส่งเสริมวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการออมเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากการศึกษานับเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  ให้เกิด "ความรู้คู่คุณธรรม” เพราะกระบวนการเรียนรู้และการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยปลูกฝังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะช่วยให้เกิดความยั่งยืน มั่นคง และสมดุลในระยะยาว การติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ  จึงน้อมนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เข้าสู่หลักสูตรการจัดการศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยม หล่อหลอมพฤติกรรม และสร้างภูมิต้านทานที่เข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและเข้าถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?