ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

              

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

      

    เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2561  นายสุมนต์  หาญศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวณิชาพร  สังฆะโต  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานปี 2561  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี   และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?