ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี
จังหวัดเคลื่อนที่
           
                เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  นำโดยนางญารียะห์  อาแว  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  พนักงานราชการพร้อมทีมงานลูกจ้าง  ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี  จังหวัดเคลื่อนที่กับเทศการวันแตงโมง    สนามกีฬาอำเภอทุ่งยางแดง  หมู่ที่ ๑  ตำบลตะโละแมะนา  อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี
  ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน  บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  แก่เกษตรกร  เยาวชนและประชาชนทั่วไป  เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน  และในการประกอบอาชีพ  สามารถสร้างความเข้มแข็งทางการเงินอย่างยั่งยืนแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป  
            โดยในโอกาสนี้   นายวีรนันท์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ให้เกียรติเป็นประธานในงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนหน่วยงานต่างๆในจังหวัด  โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?