ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์กองทุนสวนยางลานควาย จำกัด
        วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว ผู้สอบบัญชีและนาง
ญารียะฮ์ อาแว ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางลานควาย จำกัด ณ วัดมหิงษ์สุวรรณนิมิตอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?