ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 
ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ อ.แม่ลาน

       วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  โดยนางญารียะฮ์  อาแว  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ ณ ศูนย์คัดแยกผลไม้  ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน  และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้อง  พัฒนาเกษตรกรให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนอาชีพ  ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มรายได้ มีเงินออม  และเป็นเกษตรกรต้นแบบมีการนำความรู้ด้านบัญชีไปใช้ขยายผลแก่สมาชิกรายอื่น ๆ ต่อไป


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?