ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมรับการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2562 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมรับการตรวจสอบ ที่สามารถจัดทำงบการเงินได้เอง และ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผู้ช่วยในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงกลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด อ.เมือง จ.ปัตตานี
 


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?