ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ (10/02/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (20/12/2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับคณะกรรมการในกลุ่ม จัดทำบัญชีไม่ได้ และสามารถจัดทำบัญชีได้แต่จัดทำงบการเงินไม่ได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ดำเนินการโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกให้กับสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด (16/12/2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางพจนีรมย์ รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี และนางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ดำเนินการโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกให้กับสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 (ระดับจังหวัด) (15/12/2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 (ระดับจังหวัด) โดยเป็นการประชุมร่วมกับ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซี เอส ปัตตานี
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (13/12/2559)
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ได้นำเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ กลุ่ม A จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูแปลงงานต้นแบบ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ถ่ายทอดหลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และให้ความรู้เรื่องบัญชีรับ-จ่ายและบัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมากและจะได้นำไปพัฒนาแปลงเกษตรของตนเองต่อไป
อ่านทั้งหมด     
          
                     
 
 
 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?