ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
เข้าประเมินความพร้อมวิสาหกิจตามกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2562 (02/11/2561)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล พร้อมด้วยพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาวิสาหกิจ) เข้าประเมินความพร้อมวิสาหกิจตามกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการแนะนำภารกิจของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ศึกษาการดำเนินธุรกิจ พูดคุยกับผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและประเมินความสามารถด้านการจัดทำบัญชี จัดทำงบทดลอง จัดทำงบการเงิน เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการวางรูปแบบระบบบัญชี การควบคุมภายใน การสอนแนะการจัดทำบัญชีต่อไป
เข้าร่วมประชุมใหญ่ สกก.พัฒนาพื่นที่พรุแฆแฆ จก. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561 (29/10/2561)
วันที่ 29 ตุลาคม ๒๕61 นางศิรินาฏ พูลภิญโญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สกก.พัฒนาพื่นที่พรุแฆแฆ จก. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สหกรณ์การเกษตรเมืองปัตตานี จำกัด (29/10/2561)
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ในฐานะผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อเข้าสังเกตการณ์การประชุมใหญ่และร่วมชี้แจงการพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเมืองปัตตานี จำกัด อ.เมือง จ.ปัตตานี
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนควน (26/10/2561)
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ในฐานะผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนควน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อเข้าสังเกตการณ์การประชุมใหญ่และร่วมชี้แจงการพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดกิจกรรม ๕ ส. (24/10/2561)
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางนันทนีย์ จีรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส. โดยช่วยกันทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบ ๆ สำนักงานและพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม มีพื้นที่ว่างสะอาด ให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร และความสะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?