ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี (07/02/2561)
นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวณิชาพร สังฆะโต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานปี 2561 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานีและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (29/01/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย นางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดอบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ในหลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ให้นักเรียนเป้าหมายจำนวน 42 คน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า” (22/01/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดอบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อ.มายอ จ.ปัตตานี ในหลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ให้นักเรียนเป้าหมายจำนวน 40 คน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้า” (19/01/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางสมบุญ จะนะจินา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดอบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ นักเรียน โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๔ อ.มยอ จ.ปัตตานี ในหลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ให้นักเรียนเป้าหมายจำนวน 40 คน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน (18/01/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ (สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน) ณ. แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อให้การจัดทำบัญชีโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?